Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
webshop Country Wine - https://www.countrywine.nl/
Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop, die tot stand komt via de website https://www.countrywine.nl/ van Country Wine, gevestigd te Vinkeveen, KvK nummer: 54843014, hierna te noemen “ de verkoper”.
2. De partij tot wie de verkoper een aanbod richt en de koper zullen verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt een dergelijke wederpartij aangeduid met “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 vermelde website van de verkoper.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende aanbiedingen en overeenkomsten tussen partijen, ook als daarbij niet wordt verwezen naar deze voorwaarden.
Artikel 2: Aanbod en prijzen
1. Het aanbod op de website, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De verkoper spant zich ervoor in ervoor te zorgen dat de gegevens volledig en juist zijn. Kennelijke fouten en/of verschrijvingen in afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties welke de verkoper vermeldt op de website binden de verkoper niet.
2. Ieder aanbod op de website is vrijblijvend.
3. De in het aanbod, de prijslijsten, op de website e.d. genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele kosten, zoals transport- en verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders wordt vermeld.
4. Het aanbod en/of de prijs geldt niet automatisch voor volgende bestellingen.
5. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de verkoper (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door de verkoper ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, grondstoffen e.d., is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijsverhogingen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden. Indien de wederpartij niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan de verkoper heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de verkoper er vanuit gaan dat de koper niet zal ontbinden en met de prijswijziging heeft ingestemd.
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
1. Indien de wederpartij via de website een bestelling plaatst, ontvangt de wederpartij automatisch een bevestiging van de bestelling per e-mail. Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod. De overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de verkoper de bestelling heeft geaccepteerd door een expliciete bevestiging bijvoorbeeld via een (tweede e-mail), of door de producten te verzenden of af te geven. Voorts komt de overeenkomst tot stand indien en zodra binnen drie werkdagen na verzending van de bevestiging van de bestelling, al dan niet per e-mail, aan de wederpartij niet is bericht dat de bestelling niet wordt geaccepteerd.
2. In de automatische bevestigingsemail bevestigt de wederpartij in ieder geval het volgende:
a. de belangrijkste kenmerken van het product;
b. de prijs inclusief BTW;
c. de kosten van aflevering;
d. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
e. de voorwaarden voor gebruikmaking van het recht van ontbinding en retourzending;
f. het bezoekadres van de verkoper;
g. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
3. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden de verkoper pas nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
Artikel 4: Koop op afstand, bedenktijd
1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten. Binnen deze termijn kan de consument de overeenkomst ontbinden zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling aan de verkoper.
3. In geval van ontbinding moeten de producten in de originele verpakking, ongebruikt en voor rekening en risico van de consument aan de verkoper retour gezonden worden. Alleen indien de verkoper bij de verzending van de producten aan de consument al verzendkosten in rekening heeft gebracht, zijn de kosten voor retourzending binnen de bedenktijd voor rekening van de verkoper.
4. De verkoper zal betalingen van de koopprijs die hij al heeft ontvangen van de consument zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, aan de consument terugbetalen.
5. De verkoper heeft het recht retour gezonden producten te weigeren of slechts een deel van de ontvangen betalingen terug te betalen indien de producten zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt, gebruikt en/of beschadigd zijn. De verkoper zal de consument hiervan direct na ontvangst van de producten op de hoogte stellen.
Artikel 5: Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de verkoper vereist, mag de verkoper bepaalde leveringen door derden laten verrichten.
Artikel 6: Vertrouwelijke informatie
1. De verkoper verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan de verkoper weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. De verkoper zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. De verkoper zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers en/of andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien de verkoper als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
Artikel 7: Levering, leveringstermijnen
1. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat de verkoper alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.
2. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de verkoper zijn leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
3. Bij overeenkomsten met consumenten worden de bestelde producten uiterlijk 30 dagen na de geaccepteerde bestelling geleverd. Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt de verkoper de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen één week na deze mededeling de overeenkomst te ontbinden en eventuele vooruitbetalingen van de verkoper terug te vorderen. Indien de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal de verkoper het al door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen na de terugvordering aan hem terug betalen.
4. De verkoper is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
5. Het risico voor de te leveren producten gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren producten het pand, het magazijn of de winkel van de verkoper verlaten of de verkoper aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze producten door hem kunnen worden afgehaald.
6. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de producten feitelijk aan hen ter beschikking staan.
7. Verzending of transport van de producten vindt (tenzij anders afgesproken) plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door de verkoper te bepalen wijze. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de producten zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.
8. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de producten plaatsvindt voor risico van de verkoper, maar voor rekening van de consument.
9. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde producten (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de producten niet worden afgehaald, heeft de verkoper het recht de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet de verkoper binnen een door de verkoper te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de producten alsnog te leveren dan wel de producten binnen deze termijn alsnog afhalen.
10. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. De verkoper heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de producten aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor de verkoper een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de verkoper alsnog nakoming te vorderen.
Artikel 8: Klachten en retourzendingen
1. De wederpartij moet de geleverde producten direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen twee werkdagen na ontvangst van de producten aan de verkoper melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.
2. Overige klachten moeten direct na ontdekking schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de verkoper is gemeld, is geen beroep mogelijk op garantie.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
6. De wederpartij moet de verkoper in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan de verkoper verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
7. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door de verkoper te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
8. Geen klachten zijn mogelijk over producten die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
Artikel 9: Conformiteit
1. Wijn is een natuurproduct. Verkoper is daarom niet aansprakelijk indien geleverde wijnen in enig opzicht afwijken van door koper geproefde wijn van dezelfde soort, maker, kwalificatie en (indien van toepassing) jaar.
2. Verkoper is evenmin aansprakelijk indien de inhoud van een fles om wat voor reden dan ook bij opening bedorven blijkt te zijn, tenzij dit gebrek zich bij levering van tien flessen of meer bij meer dan 10 procent blijkt voor te doen. Koper is in dat geval verplicht verkoper binnen twee dagen na die constatering te informeren, deze melding schriftelijk te bevestigen en de geopende flessen met bedorven inhoud gedurende 14 dagen te bewaren voor inspectie door of ten behoeve van verkoper.
3. In het in lid 2 bedoelde geval is verkoper nimmer tot meer verplicht dan kosteloze levering van het aantal flessen van dezelfde wijn dat bij opening bedorven blijkt te zijn indien en voor zover verkoper deze nog op voorraad heeft. Indien het in het in lid 2 bedoelde geval een wijn betreft, die aan koper is verkocht onder de noemer “en primeur” en/of op inschrijving, dan is, in afwijking van voorgaande zin verkoper tot niet meer of anders gehouden dan het restitueren van de door koper voor die flessen aan verkoper betaalde koopprijs.
4. Koper heeft geen recht op deze vervanging indien hij gekochte wijnen niet op een bij die wijn passende wijze heeft opgeslagen of bewaard. Koper dient zich daarvan zelf op de hoogte te stellen. Deze bepaling is niet van toepassing indien koper aantoont dat hij specifieke instructies voor opslag van verkoper heeft opgevolgd.
5. Wijnen zijn bestemd voor menselijke consumptie. Verkoper is niet aansprakelijk voor enig ander gebruik.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van tekort schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst met uitzondering van een eventuele verplichting tot vervanging van bedorven wijnen.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de verkoper alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. Verkoper is niet aansprakelijk indien de wederpartij niet aan deze verplichting heeft voldaan.
4. Indien de verkoper aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de verkoper altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de verkoper gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de verkoper beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde producten.
5. De wederpartij moet de verkoper uiterlijk binnen zes maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de verkoper of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
Artikel 11: Betaling door niet consumenten
1. De verkoper heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven in de bevestigingsmail bedoeld in artikel 3 lid 2. Betaling op andere wijzen is alleen toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen.
4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de verkoper met ingang van het verstrijken van die termijn een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Rente wordt telkens na afloop van een jaar zelf rentedragend met dezelfde rente.
5. Indien na aanmaning door de verkoper betaling alsnog uitblijft, heeft de verkoper bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
6. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 10.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 200.000,00 van de vordering met een maximum van € 6.775,00.
7. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij heeft de verkoper het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de wederpartij alsnog betaald heeft. Voornoemd opschortingsrecht heeft de verkoper eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
8. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de verkoper eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
9. De wederpartij mag de vorderingen van de verkoper niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de verkoper heeft.
Artikel 12: Betaling door consumenten
1. De verkoper heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen.
2. Betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven in de bevestigingsmail bedoeld in artikel 3 lid 2. Betaling op andere wijzen is alleen toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen.
4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument de in artikel 119a van Boek 6 BW bedoelde wettelijke rente verschuldigd.
5. Indien na aanmaning door de verkoper betaling alsnog uitblijft, heeft de verkoper bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de verkoper de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
6. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 10.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 200.000,00 van de vordering met een maximum van € 6.775,00.
7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de verkoper het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft de verkoper eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
8. Door de consument gedane betalingen worden door de verkoper eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud / onoverdraagbaarheid rechten en/of verplichtingen
1. De verkoper behoudt zich de eigendom van alle aan de wederpartij (af)geleverde en af te leveren producten tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan de verkoper heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de producten, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. De wederpartij moet de producten zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de verkoper bewaren.
4. Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in eigen huishoudelijke kring worden geconsumeerd en in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde producten heeft bedongen.
5. Zolang op de geleverde producten een eigendomsvoorbehoud rust, kan de wederpartij de producten niet op enige wijze verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
6. De wederpartij moet de verkoper direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de verkoper op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
8. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bovenstaande bepalingen van dit artikel of de verkoper een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de verkoper en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke mededeling, te ontbinden.
9. De wederpartij kan vorderingen op verkoper, uit welke hoofde ook, niet overdragen of verpanden aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 83 lid 2 (jo. art. 98) van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.
Artikel 14: Ontbinding
1. De verkoper heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, daaronder te begrijpen de situatie dat de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet van toepassing is verklaard.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
Artikel 15: Overmacht
1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de verkoper, heeft de verkoper het recht de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van de verkoper wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de verkoper, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de verkoper.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de verkoper zullen voorts onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de verkoper en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen of activiteiten van hackers waardoor de website niet (volledig) beschikbaar is, natuurverschijnselen, het uitbreken van een epidemie of pandemie van een infectieziekte, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens de verkoper tot aan dat moment nakomen.
5. Koper heeft geen recht de overeenkomst te ontbinden of zijn verplichtingen tot afname en betaling op te schorten indien hij het gekochte om wat voor reden dan ook (zoals sluiting van zijn bedrijf om welke reden dan ook met inbegrip van overheidsmaatregelen) niet of niet binnen afzienbare tijd kan gebruiken.
Artikel 16: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
1. Op de tussen de verkoper en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de verkoper is gevestigd, zij het dat de verkoper altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de verkoper. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de verkoper schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft de verkoper het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 Country Wine | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.